Polityka braku dyskryminacji firmy Detaconcept Uitzendgroep BV

 

Artykuł 1 Przepisy ogólne

Detaconcept Uitzendgroep BV mieści się przy Gravenzandseweg 4, 2291 PE Wateringen. Polityka braku dyskryminacji Detaconcept Uitzendgroep BV jest określona w niniejszym Kodeksie postępowania.
Jako agencja pracy tymczasowej, Detaconcept Uitzendgroep BV jest członkiem ABU i jest zobowiązany do przestrzegania narzuconych standardów ustanowionych przez ABU w odniesieniu do właściwego postępowania członków w celu zabezpieczenia społecznie odpowiedzialnych operacji biznesowych. Celem Kodeksu Postępowania jest zapewnienie pracownikom stałym, pracownikom zatrudnionym na czas określony oraz klientom/najemcom Detaconcept Uitzendgroep BV jasności co do tego, że celowe i niezamierzone nierówne traktowanie - ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub kolor skóry, narodowość, religię, filozofię życia, przynależność polityczną, stan cywilny, orientację seksualną, niepełnosprawność i wiek - jest zabronione przez prawo. 

Kodeks postępowania oparty na holenderskich przepisach ustawowych i wykonawczych

Punktem wyjścia Kodeksu postępowania jest zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji w miejscu pracy i na polu zawodowym. Jest to zasadniczo określone w art. 1 Konstytucji Holandii. Detaconcept Uitzendgroep działa zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w Holandii w odniesieniu do pracowników stałych, pracowników tymczasowych i klientów/najemców oraz innych agencji pracy tymczasowej i nie będzie dyskryminować bezpośrednio ani pośrednio. Dyskryminacja bezpośrednia oznacza rozróżnienie w podejściu lub traktowaniu osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub kolor skóry, narodowość, religię, filozofię życia, przynależność polityczną, stan cywilny, orientację seksualną, niepełnosprawność i wiek. Dyskryminacja pośrednia oznacza dokonanie rozróżnienia opartego na neutralnym kryterium, które wpływa na niektóre osoby w nieproporcjonalny sposób w stosunku do cech osób, o których mowa powyżej, przy braku obiektywnego uzasadnienia.

Zapobieganie celowej i niezamierzonej dyskryminacji

Kodeks postępowania obejmuje przede wszystkim Detaconcept Uitzendgroep BV jako organizację zatrudnienia ukierunkowaną na stałych pracowników, pracowników tymczasowych oraz klientów/najemców. Kodeks postępowania został opracowany w tym celu, aby polityka kadrowa Detaconcept Uitzendgroep BV wdrażała zasadę, o której mowa w akapicie pierwszym, oraz aby pracownicy stali, pracownicy tymczasowi oraz klienci/najemcy mieli jasność co do tego, w jaki sposób może wystąpić celowa i niezamierzona dyskryminacja i jak jej zapobiegać.
Kodeks postępowania skupia się na:
- Określeniu zasad braku dyskryminacji;
- Przestrzeganiu zasad równych szans w odniesieniu do (potencjalnych) pracowników i pracowników tymczasowych Detaconcept Uitzendgroep BV na podstawie Kodeksu postępowania Detaconcept Uitzendgroep BV. 

Egzekwowanie polityki braku dyskryminacji

Odpowiedzialność za wdrożenie niniejszej Polityki braku dyskryminacji spoczywa na Detaconcept Uitzendgroep BV jako agencji pracy. Detaconcept Uitzendgroep BV jest odpowiedzialny za opracowanie polityki braku dyskryminacji. Punktem wyjścia jest zawsze wybór najodpowiedniejszego kandydata, zapobieganie dyskryminacji grup mniejszościowych i podejmowanie działań przeciwko zachowaniom dyskryminacyjnym i rasistowskim żądaniom ze strony najemców.

Powiadomienie o kodeksie postępowania

Detaconcept Uitzendgroep BV zobowiązuje się do publicznego ujawnienia Kodeksu Postępowania. Stali pracownicy Detaconcept Uitzendgroep BV, pracownicy tymczasowi oraz klienci/najemcy są informowani i na bieżąco powiadamiani o treści Kodeksu Postępowania oraz, w razie potrzeby, instruowani w zakresie jego stosowania.

Ocena kodeksu postępowania

Kodeks postępowania jest corocznie weryfikowany.

Artykuł 2 Zakaz dyskryminacji

Odrzucenie dyskryminacji

Zgodnie z przepisami holenderskiej ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AWGB), holenderskiej ustawy o równym traktowaniu mężczyzn i kobiet (WGB), holenderskiej ustawy o równym traktowaniu ze względu na niepełnosprawność i przewlekłą chorobę (WGBH/CZ) oraz holenderskiej ustawy o równym traktowaniu w zatrudnieniu (dyskryminacja ze względu na wiek) (WGBL), Detaconcept Uitzendgroep BV odrzuca dyskryminację ze względu na płeć, religię, przekonania, przynależność polityczną, rasę, narodowość, orientację seksualną, stan cywilny, niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę i wiek.

Odrzucenie wymagań lub życzeń z zamiarem dyskryminacji

Opinie lub preferencje klientów, ich pracowników lub ich partnerów biznesowych nie są ważnym powodem do wykluczenia osób. Jeśli to konieczne, Detaconcept Uitzendgroep BV poinformuje swoich klientów i potencjalnych klientów, że nie będzie spełniać ich wymagań lub życzeń zawierających jakąkolwiek dyskryminuję.

Artykuł 3 Rekrutacja i selekcja

Równe szanse (Zasada równych szans)
Przy wyborze pracowników tymczasowych i stałych zapewnia się wszystkim równe szanse wyboru. Tekst i obrazy towarzyszące reklamom nie powinny sprawiać wrażenia, że potencjalni kandydaci należący do określonej mniejszości mają zmniejszoną szansę na wybór. 

Unikanie uprzedzeń wobec mniejszości etnicznych

Kryteria wyboru ustala się w taki sposób, aby nie zawierały żadnego elementu bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji. Podczas formułowania kryteriów szczególną uwagę należy zwrócić na unikanie uprzedzeń i/lub dyskryminacji kandydatów.

Komentarze do testów psychologicznych

Jeśli ubiegający się o pracę musi przejść test psychologiczny, uwzględni się w nim uprzedzenia kulturowe, które mogą występować w takich testach. Jest to również brane pod uwagę przy przeprowadzaniu i interpretacji testów psychologicznych.

Uznawanie dyplomów innych niż holenderskie

Dyplomy inne niż holenderskie są uznawane na takich samych zasadach jak równorzędne dyplomy holenderskie.

 

Preferencyjne zasady dotyczące wolnych miejsc pracy

W ramach dozwolonych przez przepisy prawo, Detaconcept Uitzendgroep BV ma prawo do prowadzenia preferencyjnej polityki w odniesieniu do wolnych miejsc pracy wyłącznie dla trzech grup: kobiet, osób należących do określonej grupy mniejszości etnicznych lub kulturowych oraz osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. Jest to jednak dozwolone tylko wtedy, gdy celem tej polityki jest zapewnienie osobom należącym do tych grup uprzywilejowanej pozycji w celu wyeliminowania nierówności. Detaconcept Uitzendgroep BV nie może prowadzić preferencyjnej polityki wobec grup innych niż wymienione powyżej - takich jak mężczyźni, osoby nienależące do mniejszości etnicznej lub kulturowej („miejscowi”). Nie można także prowadzić preferencyjnej polityki na podstawie innych cech osobowych. Preferencyjne zasady podlegają wymogom określonym w holenderskiej ogólnej ustawie o równym traktowaniu oraz w holenderskiej ustawie o równym traktowaniu ze względu na niepełnosprawność i chroniczną chorobę.
Detaconcept Uitzendgroep BV kieruje się wyłącznie przepisami funkcjonalnymi z należytym przestrzeganiem ustawowych przepisów dotyczących rekrutacji, selekcji i udostępniania pracowników tymczasowych.
Detaconcept Uitzendgroep BV poinformuje klientów/najemców, że prawo zabrania współpracy w zakresie spełniania ich wymagań lub wniosków zawierających jakąkolwiek dyskryminację.
Detaconcept Uitzendgroep BV zapewni, że otwarte relacje są zaprojektowane w taki sposób, aby nie wskazywały preferencji płci i wieku. O ile wprowadzanie rozróżnienia na podstawie przepisów o równym traktowaniu jest dozwolone w drodze wyjątku, powód ten zostanie wyraźnie wskazany, kiedy praca zostanie zaoferowana.
Detaconcept Uitzendgroep BV nie może zadawać pytań na temat cech osobowych, takich jak ciąża, niepełnosprawność lub przewlekła choroba i historia choroby w fazie selekcji, chyba że jest to dozwolone w drodze wyjątku opartego na przepisach dotyczących równego traktowania. 

Artykuł 4 Zarządzanie personelem

Dyskryminacja nie powinna być czynnikiem oceny wyników pracowników. Kryteria mające na celu ustalenie, czy pracownicy mogą uczestniczyć w edukacji, szkoleniach lub kursach, muszą być takie, aby nie zawierały żadnego elementu bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji. Kryteria ustalone dla zasad kariery lub mobilności muszą być takie, aby nie zawierały żadnego elementu bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji.

Artykuł 5 Odejście z pracy

Przyczyny zwolnienia lub przyczyny prowadzące do nieodnowienia umowy o pracę nie mogą być związane z kolorem skóry, narodowością lub pochodzeniem etnicznym pracownika.

Artykuł 6 Środki zapobiegające dyskryminacji

W codziennych interakcjach nie będzie wzajemnej dyskryminacji. Wszyscy w Detaconcept Uitzendgroep BV traktują się jednakowo. W organizacji każdy powinien czuć się jak u siebie w domu.

Artykuł 7 Kary

Kierownictwo Detaconcept Uitzendgroep BV może podejmować środki dyscyplinarne i zgłaszać na policję kryminalne przypadki naruszenia zakazów zachowań dyskryminacyjnych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Artykuł 8 Procedura składania skarg

Personel Detaconcept Uitzendgroep BV jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Postępowania. Skargi pracowników, pracowników tymczasowych i klientów dotyczące dyskryminacji są zawsze rozpatrywane z najwyższą starannością.
Skargi mogą dotyczyć:
- prowokacji werbalnej lub fizycznej;
- problemów z komunikacją i zrozumieniem;
- różnic w pochodzeniu kulturowym lub zachowaniu. 

Strony wewnętrzne:

Możesz skontaktować się z różnymi podmiotami w organizacji. 
- bezpośredni przełożony lub wyższy/inny przełożony
- współpracownicy, zarówno bezpośredni, jak i z innych działów
- dział kadr
- doradca
- lekarz służby zdrowia pracy (Arbo) 

Strony zewnętrzne:

Możesz skontaktować się z także różnymi podmiotami poza organizacją.
- Policja
Zgłaszając sprawę na policję. Może to dotyczyć wyłącznie spraw o charakterze kryminalnym. Możesz umówić się na spotkanie telefonicznie pod numerem 0900-8844 lub wypełniając formularz kontaktowy online.
- Strona internetowa - www.discriminatie.nl. Ta strona pokazuje krok po kroku, jak możesz zgłosić przypadek dyskryminacji. Znajdziesz tu informacje o dyskryminacji, przewodnik zgłaszania spraw i dane kontaktowe odpowiednich organizacji.